เรื่องราว

พจนานุกรมประวัติศาสตร์


อธิปไตย

ประเทศมีอำนาจอธิปไตยเมื่อประเทศอื่น ๆ ยอมรับปฏิบัติตามและเคารพเอกราชสิทธิในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชและความสามารถในการปกครองตนเองนั่นคือการจัดตั้งกฎหมายของตนเองและกำหนดระบอบการเมืองที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะและลักษณะของตน จำเป็น

คำแนะนำอื่น ๆ ...

สังคมที่ยั่งยืน

ป่าเถื่อน

โพสต์การซื้อขาย

การยกเว้น

ชิ

สมุหเทศาภิบาล

คณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภา (CPI)

ขวาซ้าย

List of site sources >>>


วีดีโอ: พจนานกรมคำเกา ฉบบชะเลยสก (มกราคม 2022).