เรื่องราว

การแก้ไขทรงเครื่อง


การแจงนับในรัฐธรรมนูญ (บรรยาย) ของสิทธิบางอย่างจะไม่ถูกตีความเพื่อปฏิเสธหรือดูหมิ่นผู้อื่นที่เก็บไว้โดยประชาชน

ให้สัตยาบันใน 1791


ดูตารางการแก้ไข
ดูรัฐธรรมนูญ (ข้อความ) ด้วย

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: ครองแครงกรอบ เขมขนถงเครอง วธปนงายๆสวยๆ ทำงายอรอยดวยจรา (มกราคม 2022).